* توی گستردهء رویا ای سوار اسب ابلق *

 

* دنبال کدوم مسیری توی تاریکی مطلق *

 

* ای به رویا سر سپرده با تو ام ای همه خوبی *

 

* راهی کدوم دیاری  آخه با این اسب چوبی *

 

* با تو ام ای که تو فکرت با هر عشق و با هراسمی *

 

* رهسپار فتح قلب ماه پیشونی طلسمی *

 

* توی دستای نجیبت عکس ماه پیشونی داری *

 

* واسه پیدا کردن جاش دنیا رو نشونی داری *

 

* ماه پیشونی تو قصه فکر بیداری تو خواب *

 

* خورشید هفت آسمون نیست عکس خورشید توی آب *

 

* سشاز خواب قصه بلد شو اسب چوبی تو رها کن *

 

* ماه پیشونی مال قصه ست مرد من من و صدا کن *

 

* اگه از افسانه دورم اگه ماه پیشونی نیستم *

 

* اگه با زمین غریبه اگه آسمونی نیستم *

 

* واسه خواب خستگی هات مثل یک قصه لطیفم *

 

* به صداقت تو مومن  مثل  قلب  تو  شریفم *